Algemene voorwaarden • Time to Momo

Open en transparant

Wij zijn Time to Momo. Bedankt dat je gebruik maakt van onze producten en diensten, of erin geïnteresseerd bent. Met de tips van onze locals zorgen wij ervoor dat jij een fantastische stedentrip kunt maken. Onze routes – samengesteld door onze locals – nemen je mee door de meest bruisende wijken van de stad, weg van de massa. Zo kom je langs de belangrijkste bezienswaardigheden, maar ook langs de leukste en meest unieke adressen en fijne hotelletjes waar zij zelf ook graag komen. Daarnaast proberen we je extra te inspireren met ‘momo je trip’, waarbij we je op basis van jouw voorkeuren een persoonlijk stedentrip advies geven, over welke stad en welke wijk goed passen bij jouw gezelschap en in welk hotel je zou kunnen verblijven. Hiermee maken we jouw stedentrip nog relevanter. Bekijk hier een volledige beschrijving van onze producten en diensten en de prijzen daarvan.

Deze algemene voorwaarden

We begrijpen goed dat je van onze producten en diensten gebruik maakt (of overweegt om daar gebruik van te maken) omdat je alles uit je stedentrip wilt halen en vooral onze tips wilt lezen, niet om ook nog eens onze voorwaarden te lezen. Toch vinden wij het belangrijk om je wel iets over onze algemene voorwaarden te vertellen. Omdat erin staat wat we voor jou doen en wat we in ruil daarvoor ook van jou verwachten.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en overeenkomsten die je met ons sluit, waaronder bestellingen die je bij Time to Momo plaatst, onze abonnementen (de “Abonnementen”) en op het gebruik van de Time to Momo-app (de “App”) en de timetomomo.com- website (de “Website”), en alle features en onderdelen daarvan van Time to Momo, hierna gezamenlijk genoemd: “Onze Diensten”.
Uiteraard hebben we onze best gedaan om deze voorwaarden en overige voorwaarden zo goed en eerlijk mogelijk op te stellen. Als een bepaling uit onze overeenkomst of deze algemene voorwaarden echter op enig moment ongeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, dan zal dat geen effect hebben op de overige bepalingen. De ongeldige of niet afdwingbare bepalingen zullen in dat geval geacht te zijn vervangen door geldige en afdwingbare bepalingen die de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benaderen.

Over ons

We noemen onszelf “Time to Momo”, voluit is onze naam Time to Momo online bv. Ons hoofdkantoor staat in het hart van Rotterdam, aan de Schiekade 189 (1.01) 3013 BR en in het register van de Kamer van Koophandel zijn we te vinden onder nummer nr. 78606713. Ons btw-nummer is NL861467851B01. We zijn een Nederlandse besloten vennootschap.

Heb je een vraag, of kunnen we je ergens mee helpen? Vind je het antwoord niet op onze FAQ pagina? Onze supportafdeling is er voor jou. Deze kan je per e-mail bereiken via klantenservice@timetomomo.com.

Aanbiedingen en overeenkomsten

Tenzij anders vermeld, zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.

De door ons opgegeven prijzen en andere bedragen zijn altijd inclusief BTW en andere overheidsheffingen in Europa, tenzij anders aangegeven.

Overeenkomsten komen tot stand nadat jij ons aanbod daarvoor hebt aanvaard en hebt voldaan aan de overige daarvoor door ons gestelde voorwaarden, waaronder het betalen van de vergoeding daarvan. De vergoeding kan ook bestaan uit couponcodes en of kortingscodes.

Wij bevestigen de totstandkoming van de overeenkomst via het door jou opgegeven e-mailadres. Zolang we die bevestiging nog niet hebben gedaan, kan jij de overeenkomst ontbinden.

Abonnementen worden aangegaan voor de door ons aangegeven termijn. Na afloop daarvan worden Abonnementen stilzwijgend verlengd voor onbepaalde duur, tenzij jij voorafgaand aan die verlenging meldt dat je dat niet wilt. Bij de verlenging van een overeenkomst zullen de op het moment van verlenging geldende prijzen gelden. Abonnementen die stilzwijgend zijn verlengd kunnen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

Onze Diensten en jouw gebruik daarvan

Wij bieden Onze Diensten op non-exclusieve basis aan. Onze Diensten zijn alleen bedoeld voor jouw eigen, persoonlijke, niet-commerciële gebruik, en niet voor de uitoefening voor jouw beroep of bedrijf. Het is niet toegestaan om (gebruiks-)rechten op Onze Diensten of onderdelen daarvan door te verkopen, over te dragen of anderen daar toegang toe te verlenen. Het is ook niet toegestaan om (kortings)codes van Time to Momo op commerciële wijze door te verkopen.

We garanderen niet dat Onze Diensten te allen tijde accuraat, volledig, zonder onderbrekingen, fouten of defecten zullen zijn of werken, of dat fouten en defecten altijd zullen worden opgelost.

We hebben veel tijd besteed aan het bouwen van onze App en Website, en de features en content die daar deel vanuit maken. Wij behouden ons alle rechten daarop voor. Het is niet toegestaan om Onze Diensten of de inhoud daarvan openbaar te (laten) maken of te (laten) verveelvoudigen, waaronder maar niet beperkt tot openbaarmaking, publicatie, (her)verspreiding of (her)productie, geheel of gedeeltelijk daarvan, in welke vorm dan ook, tenzij schriftelijk expliciet door ons toegestaan.

Zonder onze wettelijke rechten op beëindiging of de andere rechten en rechtsmiddelen te beperken, zijn wij bevoegd om naar eigen goeddunken de nakoming van onze verplichtingen op te schorten, inclusief de hierin verleende rechten, of om de Diensten en eventuele andere overeenkomsten zonder kosten te beëindigen of ontbinden zonder enige aansprakelijkheid voor compensatie als: a) je niet – tijdig – voldoet aan jouw verplichtingen jegens Time to Momo, geheel of gedeeltelijk; b) wij reden hebben te verwachten dat je jouw verplichtingen niet (op tijd) zult nakomen; of, c) er zich andere omstandigheden voordoen op grond waarvan van ons redelijkerwijs niet mag worden verlangd dat wij aan onze verplichtingen blijven voldoen.

Voor zover we Onze Diensten voor onbepaalde tijd aanbieden, zoals digitale toegang tot bepaalde content – waaronder routes die je hebt gedownload -, krijg je daarmee toegang tot de versie daarvan die beschikbaar is op het moment van jouw aankoop.

Je stemt ermee in dat Onze Diensten (en de inhoud ervan) in de toekomst kunnen veranderen of eindigen zonder dat je recht hebt op een vergoeding of terugbetaling.

We geven geen garanties met betrekking tot de verwachte duur dat wij Onze Diensten blijven aanbieden, ondersteunen of up-to-date zullen houden.

Coupons en (kortings)codes

Door ons uitgegeven coupons en (kortings)codes zijn geldig voor de door ons aangegeven periode. Na verloop daarvan kan je daar geen gebruik meer van maken. Je kan coupons en (kortings)codes alleen gebruiken om onze eigen producten of diensten af te nemen. Ze zijn nooit inwisselbaar voor geld of andere producten en of diensten dan waarvoor ze uitgegeven zijn.

Als we (kortings)codes of coupons hebben uitgegeven omdat je bij ons of een ander een bestelling hebt geplaatst en die overeenkomst wordt geannuleerd of voortijdig beëindigd (bijvoorbeeld doordat je het ontbindt), dan vervallen die (kortings)codes of coupons en zal je niet langer toegang hebben tot de producten en diensten die je daarvoor eventueel al hebt ontvangen. Als je op grond van de kortingscodes of coupons fysieke producten hebt ontvangen, zullen we je vragen die onbeschadigd op jouw kosten aan ons terug te sturen en ben jij aansprakelijk voor eventuele schade daaraan.

Jouw account en gegevens

De door jou opgegeven (contact)gegevens, zoals jouw (e-mail)adres, dienen juist en volledig te zijn. We vragen je wijzigingen van die gegevens tijdig aan ons door te geven. Als wij onze afspraken niet nakomen doordat je onjuiste of onvolledige gegevens hebt doorgegeven, of omdat je een wijziging niet (tijdig) hebt doorgegeven, is dat jouw eigen risico en kan dat ons niet worden toegerekend.

Het is belangrijk dat je jouw gebruikersnaam en wachtwoord en andere identificatiemiddelen geheimhoudt, en dat je ervoor zorgt dat anderen geen toegang hebben tot jouw account bij ons. Als je weet of vermoedt dat anderen daar toch beschikking over hebben, of je het vermoeden hebt dat inbreuk is gemaakt op je account, verzoeken we je dat ons direct te laten weten door een e-mail te sturen aan klantenservice@timetomomo.com.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van Onze Diensten onder jouw account.

Time to Momo is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik, met of zonder jouw medeweten, van jouw gebruikersnaam, wachtwoord en/of andere identificatiemiddelen of jouw account.

Bedenktermijn/ontbindingsrecht

Je hebt het recht om overeenkomsten die je met ons bent aangegaan binnen een bedenktermijn van veertien dagen zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een bestelling van fysieke producten begint de bedenktijd na de ontvangst van de producten. Bij overige overeenkomsten vangt de opzegtermijn aan nadat de overeenkomst is aangegaan.

Let op: het recht op ontbinding geldt niet indien je digitale inhoud van ons afneemt, zoals een route of stedengids in de app. Bij aankoop van zulke digitale inhoud zullen we je erop wijzen dat er geen ontbindingsrecht is.

Je kan gebruik maken van jouw herroepingsrecht door dit formulier op onze Website in te vullen, of door een e-mail te sturen aan klantenservice@timetomomo.com met daarin vermeld jouw naam, adres en het ordernummer van jouw bestelling.

Als de ontbonden overeenkomst betrekking heeft op een fysiek product, vragen we je om dat product en eventuele bijbehorende geleverde producten binnen veertien (14) dagen daarna aan ons terug te sturen. De kosten van de terugzending zijn voor jou.

Na de ontbinding betalen we je de betaalde prijs terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke betaling hebt gedaan. Als het product een fysiek product is, zullen we dat bedrag terugbetalen nadat wij het boek terug hebben ontvangen, of nadat je hebt aangetoond dat je het hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst plaatsvindt.

We vragen je tijdens de bedenktijd zorgvuldig om te gaan met de ontvangen fysieke producten. Je zal dat product in dat geval alleen uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen. Waardeverminderingen die ontstaan doordat je het product behandelt anders dan op de hiervoor genoemde manier, zijn jouw verantwoordelijkheid. Als wij na ontvangst ontdekken dat teruggestuurde producten beschadigd zijn, dan wel gebruikssporen hebben kunnen wij besluiten de schade al dan niet volledig te verrekenen met de aankoopsom. Dat geldt ook indien je de code voor de gratis Steden-app in het boek gebruikt hebt.

Klachten en garantie

Wij doen natuurlijk ons best om Onze Diensten zo goed mogelijk te leveren. Als je toch klachten hebt, verzoeken we je ons dat zo snel mogelijk te laten weten door een e-mail te sturen aan klantenservice@timetomomo.com.

Als je een (tastbaar) product (zoals een papieren reisgids) hebt ontvangen dat een fout bevat (zoals een beschadiging) zouden we graag willen dat je ons dat meldt, door een e-mail te sturen aan klantenservice@timetomomo.com met een foto van de fout. We zullen in dat geval kosteloos een vervangend product toesturen op het door jou aangegeven adres.

Wij beantwoorden door ons ontvangen schriftelijke klachten in principe binnen twee (2) werkdagen na de datum van ontvangst. Als we verwachten meer tijd nodig te hebben om jouw klacht goed te behandelen, zullen we je daar tijdig over informeren.

Jouw Overeenkomst met een Ander via onze App of Website

Via onze App en Website kunnen aanbiedingen van producten en diensten van anderen worden getoond, zoals van Booking.com of andere aanbieders van relevante diensten rondom een citytrip. Als je die selecteert, word je vervolgens doorgeleid naar een website van die ander waar je die producten of diensten vervolgens kan bestellen, zoals een ticket voor een tour bij een museum of een reservering bij een hotel.

Deze partijen zijn dan altijd de feitelijke leveranciers van die producten en diensten, en het is met die ander waar je de desbetreffende overeenkomst mee aangaat. Je bent voor die bestelling of reservering dan ook gebonden aan de voorwaarden van die anderen. Time to momo is geen partij bij zo’n bestelling, reservering of overeenkomst, en is niet aansprakelijk met betrekking tot zo’n bestelling, reservering of overeenkomst, of anderszins voor de producten of diensten van die derden of – de inhoud van – hun websites.

Privacy en Time to Momo-account

We beschermen jouw persoonsgegevens en gaan hier zorgvuldig mee om. Lees hier ons privacy beleid.

Jouw reacties

Via onze App en Website kan je reacties plaatsen op onze content. Wij gaan met zorg om met jou, je mening en de content die je eventueel met ons deelt. We vragen je om datzelfde te doen naar ons en andere bezoekers van ons platform. Zolang jouw bijdrage respectvol is en constructief is, zijn wij daar blij mee.

Het is niet toegestaan om een reactie te plaatsen die onjuist, beledigend, seksistisch, racistisch of om een andere reden ongepast of onrechtmatig is. In dat geval zijn wij onder meer gerechtigd om die reactie te verwijderen en om jouw toegang tot (een deel van) Onze Diensten en jouw Account te schorsen of te beëindigen.

Toepasselijk recht en geschillen

Tenzij anders bepaald, is Nederlands recht van toepassing op onze overeenkomsten, het gebruik van Onze Diensten, deze algemene voorwaarden, en elk geschil dat daarop betrekking heeft.

Als we er samen niet uitkomen, kunnen we een mediator of arbiter vragen om het geschil te beëindigen. Wil je liever al meteen naar een rechter in Nederland? Dat kan. Geef dit aan binnen een maand nadat wij voorstellen om de mediator of arbiter aan te stellen. Het is echter niet mogelijk om naar een rechter buiten Nederland te gaan. De Nederlandse rechter is de enige bevoegde rechter.

Wijzigingen van Onze Diensten en (algemene) voorwaarden

Onze Diensten en deze algemene voorwaarden (en de overige voorwaarden) kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd, ook tijdens de looptijd van de overeenkomst waarop deze van toepassing zijn. We zullen je over dergelijke wijzigingen informeren via het e-mailadres dat je aan ons hebt opgegeven en/of door een notificatie te sturen via onze Diensten.

Zulke wijzigingen zullen onze afspraken in principe niet wezenlijk veranderen. Als daar toch sprake van is, heb je de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden door dat ons te melden binnen vier weken, per e-mail aan klantenservice@timetomomo.com. Als je ons niet tijdig informeert dat je de wijzigingen van de voorwaarden niet aanvaardt, word je geacht de wijzigingen te hebben aanvaard en ben je daar onvoorwaardelijk aan gebonden.

Dat was het!

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om dit te lezen. Heb je nog vragen? Laat het ons weten via klantenservice@timetomomo.com. We helpen je graag.